Menu Close

Panchayat Members

Sr. No Name of the Member Designation Ward No Contact No Photo
1
YESHWANT GOVIND NAIK DESSAI
Sarpanch
V/Shristhal/ Kudewada
9422059882

2
SALONI SANTOSH GAONKAR
Dy.Sarpanch
I/Karvem
9404431789

3
ASHOK BHISSO VELIP
Member
II/Karvem
9404433218

4
ANAND RAMA VELIP
Member
III/Indrawada
8275382467

5
PRABHAKAR YESHWANT GAONKAR
Member
IV
9404448212

6
SARITA YESHWANT VELIP
Member
VI/Bhupar,Kinalkatta
9420752641

7
VINITA VENKTESH GAONKAR
Member
VII/Ziltawadi
9405118961

8
ASHOK BHIVA VELIP
Member
VIII/Bharsa,Badsarem
9421320811

9
SARITHA JAYENDRA GAONKAR
Member
IX/Satorlim,Talem
9404758581